Skip to main content

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 41.1 pants:

Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.

Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.

Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.

 

Advokāta eksāmena komisijas sastāvs apstiprināts ar Advokāta eksāmena komisijas sastāvs apstiprināts ar 28.04.2023. Tieslietu ministres rīkojumu Nr.1-1/81 (grozīts ar 15.05.2023. Tieslietu ministres rīkojumu Nr.1-1/86):

 

Anda Smiltēna – Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

Erlens Kalniņš – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators

Veronika Krūmiņa – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore

Inguna Radzeviča – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatore 

Jānis Kārkliņš – Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asoc. profesors

Jānis Rozenbergs – Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docents

Ginta Krūkle – Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektore

Aivars Lošmanis – zvērināts advokāts

Matīss Šķiņkis – zvērināts  advokāts

Saulvedis Vārpiņš – zvērināts advokāts.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā