Skip to main content

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 41.1 pants:

Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.

Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.

Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.

 

Advokāta eksāmena komisijas sastāvs apstiprināts ar 2014.gada 10.novembra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/430 (grozīts ar 2015.gada 26.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/370, 2015.gada 28.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/375, 2017.gada 24.augusta tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/274, 2018.gada 7.februāra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/47, 2018.gada 21.marta tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/99 un 2019.gada 23.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/238, 2022.gada 24.augusta tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/228):

Anda Briede – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese;

Erlens Kalniņš – zvērināts advokāts;

Jānis Kārkliņš – Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asoc.profesors;

Veronika Krūmiņa – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese;

Aivars Lošmanis – zvērināts advokāts;

Jānis Pleps – Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras docents;

Inguna Radzeviča – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese;

Jānis Rozenbergs – Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docents;

Anda Smiltēna – Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos;

Saulvedis Vārpiņš – zvērināts advokāts.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 30.05.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 25.05.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā