Skip to main content
  • Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020.-2022. gadu: 

https://fid.gov.lv/uploads/files/2023/NACION%C4%80LAIS%20NILLTPF%20RISKU%20NOV%C4%92RT%C4%92%C5%A0ANAS%20ZI%C5%85OJUMS%20PAR%202020.%E2%80%932022.%20GADU.pdf

  • Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu (kopsavilkums):

https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Riska%20zi%C5%86ojumi/Nacion%C4%81l%C4%81%20NILLTPF%20risku%20nov%C4%93rt%C4%93juma%20zi%C5%86ojuma%20kopsavilkums.pdf
 

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2019.), kas sagatavotas atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai, - aprakstošā daļa:
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2018.), kas sagatavots atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai, - aprakstošā daļa:
  • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavotais "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojums:

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.02.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.02.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā