Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Mērķis
  1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – personas datu subjektam informāciju par personas datu apstrādi Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā, tai skaitā par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu veidiem (kategorijām), to glabāšanas ilgumu, personas datu subjekta tiesībām un personas datu aizsardzības pasākumiem.
 2. Personas datu pārzinis
  1. Personas datu pārzinis ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (turpmāk – “Kolēģija”). Kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija. Kolēģijas pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija ir Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – “Padome”), reģ. Nr.90000362322, Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67358487, e-pasts: [email protected].
  2. Kolēģijas elektroniskā pasta adrese saziņai jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, ir: [email protected]
 3. Vispārīgie noteikumi
  1. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Kolēģija veic personas datu apstrādi un aizsardzību.
  2. Apstrādājot personas datus, Kolēģija ievēro Latvijas Republikas Advokatūras likumu (turpmāk – “Advokatūras likums”), Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – “Vispārīgā datu aizsardzības regula”), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus piemērojamos normatīvos aktus.
  3. Kolēģija piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  4. Kolēģija personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Kolēģija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Kolēģijas norādēm, noslēgto līgumu noteikumiem un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
 4. Personas datu kategorijas, apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
  1. Personas datu kategorijas, kuras Kolēģija lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
   1. dati par zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, dzimums, izglītība, uzņemšanas par zvērināta advokāta palīgu un zvērinātu advokātu datums, zvēresta nodošanas datums, praktizēšanas vieta un tās noteikšanas datums, kontaktinformācija, stāžs, bērni, bērnu kopšanas atvaļinājumi, veselības dati, maksājumi Kolēģijas uzturēšanai, atvieglojumi, dati par veikto klientu lietu uzskaiti, zvērināta advokāta lēmumu par rēķinu klientiem nodošanu piespiedu izpildei kopijas, dati par zvērināta advokāta un zvērināta advokāta palīga darbības apturēšanu, atstādināšanu no zvērināta advokāta un zvērināta advokāta palīga pienākumu pildīšanas, atskaitīšanu un izslēgšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita, dati par ierosinātajiem/izskatītajiem strīdiem, kas radušies starp zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu palīgiem un klientiem, dati par ierosinātajām/izskatītajām sūdzībām un iesniegumiem par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu rīcību, dati ierosināto/izskatīto disciplinārlietu ietvaros, dati ierosināto/izskatīto lietu par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu pieļauto ētikas normu pārkāpumiem ietvaros – lai Kolēģija izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
   2. dati par zvērinātu advokātu vecākajiem: vārds, uzvārds, personas kods, tiesas darbības teritorija, prakses vietas adrese, informācija par to, vai reģistrēts kā PVN maksātājs, procesa virzītāju pieprasījumu skaits, atlīdzība un atlīdzināmie izdevumi (finanšu līdzekļu izlietošanas mērķis, summas, maksāšanas uzdevumu Nr. un datums), bankas konta Nr. – lai Kolēģija izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
   3. dati par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātiem: apliecība (sertifikāts), kas apliecina Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta reģistrāciju savas mītnes valsts kompetentajā institūcijā, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, mītnes valsts kompetentā institūcija, dati par valsts valodas prasmi un zināšanām Latvijas tiesībās, informācija par darbību un lietām Latvijā, dati par profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmena kārtošanu un tā rezultātiem, veiktās eksāmena maksas, dati par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu – lai Kolēģija izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
   4. dati par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu pretendentiem: dati, kas apliecina atbilstību Advokatūras likumā noteiktajām prasībām (dati atbilstoši Advokatūras likuma 14.pantam un 39.pantam vai attiecīgi 83.pantam un 89.pantam - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, pilsonība, vecums, dzīves gājuma apraksts (CV), dati par augstāko izglītību, valsts valodas prasmi, darba pieredzi, nevainojamu reputāciju, par dalību zvērināta advokāta eksāmenos, zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmenos, to rezultātiem, veiktās eksāmena maksas, dati par zvērināta advokāta palīga patronu, kā arī dati, kas apliecina, ka uz personu nav attiecināmi Advokatūras likuma 15.pantā vai attiecīgi 86.pantā norādītie apstākļi) – lai Kolēģija izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
   5. personāla vadības dati: par Kolēģijas darba pretendentiem (izglītība, kvalifikācija, amats, darba vieta, kontaktinformācija) un par Kolēģijas darbiniekiem (vārds, uzvārds, amats, personas kods, pases dati, kontaktinformācija, darba līgums, bankas dati, darbinieka konts, radinieki, izglītības dati, valodu prasmes, atvaļinājumi, izziņas, darba vēsture, veselības dati - informācija par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm) lai Kolēģija nodrošinātu personāla vadību, tajā skaitā personāla atlasi, un attiecīgi izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
   6. grāmatvedības dati: par Kolēģijas darbiniekiem (vārds, uzvārds, amats, dzimšanas datums, personas kods, pases dati, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, darba līgums, darba vēsture, bankas konts, atalgojums, atalgojuma izmaiņas, piemaksas, dati par darbinieku veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dati par pārejošu darbnespēju, obligātajām veselības pārbaudēm, atvaļinājumi un atvaļinājuma naudas, samaksāto nodokļu summas, atvieglojumi, bērnu vārdi uzvārdi, personas kods, dzīvesvietas adrese) un pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem/to pārstāvjiem (vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija) – lai Kolēģija nodrošinātu grāmatvedības vešanu un attiecīgi izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
   7. lietvedības dati: vārds, uzvārds, adrese, amats, kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese), sarakste, sanāksmju norise un pieņemtie lēmumi, attēla un balss ieraksts tiešsaistes platformās, kas fiksē sanāksmju dalībniekus un/vai sanāksmju norisi – lai Kolēģija nodrošinātu lietvedības kārtošanu un attiecīgi izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kā arī līgumattiecību nodibināšanu un līgumsaistību izpildi;
   8. Kolēģijas darbības un ar to saistīto notikumu atspoguļošana dati: Kolēģijas pasākumu apmeklētāju/dalībnieku, darbinieku, mediju pārstāvju vārds, uzvārds, amats, nodarbošanās, personu kontaktinformācija (telefons, e-pasts), personas attēla fiksācija videomateriālā vai fotogrāfijā – lai Kolēģija informētu sabiedrību par Kolēģijas darbību un tās aktivitātēm, kā arī lai popularizētu Kolēģijas darbību un tās rezultātus;
   9. citi dati, kurus persona ir pati sniegusi Kolēģijai, vai citi dati, kuru apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvajos aktos paredzētus Kolēģijas pienākumus vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Kolēģijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, vai kuru apstrāde ir nepieciešama Kolēģijas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
  2. Personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:
   1. Kolēģijai normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, tai skaitā lēmumu pieņemšanai par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā, par izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita, par atsevišķu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbības apturēšanu, par viņiem iesniegto sūdzību un disciplinārlietu izskatīšanai, zvērinātu advokātu palīgu sagatavošanas pārzināšanai, zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apliecību izdošanai, kā arī tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko sarakstu vešanai un šo sarakstu publiskas pieejamības nodrošināšanai, zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbības uzraudzīšanai, zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtības un apmēra noteikšanai, tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budžeta līdzekļiem piešķirto finansējuma administrēšanai u.c.;
   2. Kolēģijas personāla vadībai - personāla atlases nodrošināšanai un Kolēģijas darbinieku un viņu darba gaitu raksturojošo dokumentu sagatavošanai un pārvaldībai;
   3. Kolēģijas grāmatvedības nodrošināšanai;
   4. Kolēģijas lietvedības nodrošināšanai, kā arī līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei;
   5. sabiedrības informēšanai par Kolēģijas darbību;
   6. Kolēģijas un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai, kad tas ir nepieciešams.
  3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
   1. lai izpildītu Kolēģijai piemērojamos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. apakšpunkts);
   2. līgumu noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. apakšpunkts);
   3. lai izpildītu uzdevumus, ko Kolēģija veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Kolēģijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e. apakšpunkts);
   4. datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a. apakšpunkts);
   5. lai realizētu no Kolēģijas un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai normatīvajiem aktiem izrietošas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. apakšpunkts). Kolēģijas leģitīmās intereses ir, piemēram, datu subjekta identitātes pārbaude, līgumsaistību izpildes nodrošināšana, sabiedrības informēšana par Kolēģijas darbību, Kolēģijas infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošības nodrošināšana, vēršanās valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
 5. Īpašu kategoriju personas dati
  1. Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka aizliegumu tādu personas datu apstrādei, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrādi.
  2. Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz izņēmumus no minētā apstrādes aizlieguma, tai skaitā, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai datu pārzinis izpildītu tam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai datu subjekts ir devis nepārprotu piekrišanu attiecīgo personas datu apstrādei konkrētiem nolūkiem. Tā piemēram, Kolēģija apstrādā noteiktus veselības datus attiecībā uz tās darbiniekiem un zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem, lai Kolēģija izpildītu tai normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.
 6. Automatizēta lēmumu pieņemšana
  1. Kolēģijā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
 7. Personas datu aizsardzība
  1. Kolēģija aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Kolēģijai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:
   1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   2. ugunsmūris;
   3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 8. Personas datu saņēmēji un personas datu ieguves avoti
  1. Personas datu saņēmēji var būt Kolēģijas pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji) atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Tiesu administrācija, Juridiskās palīdzības administrācija, Tieslietu ministrija (tieslietu ministrs), Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošās iestādes, kā arī citas kompetentas iestādes un personas atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
  2. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas): dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm. Vienlaicīgi no ārvalstīm, t.sk. trešajām valstīm, ir pieejama Kolēģijas tīmekļa vietnē (www.advokatura.lv) un Kolēģijas Facebook lapā, Twitter un Youtube norādītā informācija.
  3. Kolēģija iegūst personas datus no datu subjektiem, kompetentām iestādēm (un to turējumā esošajiem valsts reģistriem un informācijas sistēmām), kā piemēram, Juridiskās palīdzības administrācijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citām personām (piemēram, sūdzību iesniedzējiem, atsauksmju sniedzējiem) un citām kompetentām iestādēm atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Kolēģija savu uzdevumu izpildei mēdz izmantot arī publiski pieejamo informāciju, kas atsevišķos gadījumos var saturēt personas datus.
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešams atbilstoši attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
  2. Personas datu glabāšanas ilguma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
   1. kamēr dati ir nepieciešami, lai Kolēģija izpildītu normatīvajos aktos tai noteiktus pienākumus;
   2. kamēr dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei;
   3. kamēr dati ir nepieciešami, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kolēģija vai datu subjekts varētu realizēt savas leģitīmās intereses;
   4. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”);
   5. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.
  3. Pēc tam, kad ir beidzies personas datu glabāšanas termiņš, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 10. Personas datu subjekta tiesības
  1. Personas datu subjektam ir šādas tiesības:
   1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Kolēģijā;
   2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Kolēģijai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt savu personas datu pārnesamību;
   3. jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja vien datu apstrāde neizriet no citiem tiesiskiem pamatiem (piemēram, apstrādi pamato Kolēģijas pienākumi, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
   4. iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   5. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Kolēģija pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai dokumentus pieņemot klātienē Kolēģijas telpās.
 11. Sīkdatnes (“cookies”) tīmekļa vietnē
  1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz lietotāja datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties lietotāja datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties lietotāja iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.
  2. Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Tādā gadījumā atsevišķi iestatījumi ir jāpielāgo katrā vietnes apmeklējuma reizē. Iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāka informācija par sīkdatnēm (angļu valodā) pieejama: https://www.aboutcookies.org/.
  3. Izmantots analītikas rīks Google Analytics, kas veido sīkdatnes. Google Analytics ir rīks, lai vērtētu tīmekļa vietnes darbības efektivitāti un lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē (tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiku, no kādām valstīm un pilsētām ienāk apmeklētāji, no kādiem kanāliem (Google, Facebook, Delfi utt.), kādas ir populārākās sadaļas tīmekļa vietnē). Plašāka informācija (angļu valodā) pieejama: http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
  4. Ja Kolēģijas tīmekļa vietnes apmeklētājs vēlas, lai netiktu iegūta informācija par tā aktivitātēm Kolēģijas tīmekļa vietnē, tīmekļa vietnes apmeklētājam ir jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google Analytics.
 12. Noslēguma jautājumi
  1. Privātuma politika satur ziņas, ko paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13., 14. pants un 15. pants.
  2. Kolēģija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Politikas aktuālo versiju Kolēģijas tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā