Skip to main content

Kārtība, kādā ārpus tiesas tiek izšķirti strīdi starp advokātiem un advokātu klientiem

1. Ja starp advokātu (zvērinātu advokātu, zvērināta advokāta palīgu vai Latvijā praktizējošu Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu) un viņa klientu (arī tad, ja klients ir patērētājs, t.i. fiziska persona, kas advokāta juridisko palīdzību saņem mērķiem, kas nav saistīti ar šīs personas saimniecisko vai profesionālo darbību) ir izveidojies ar advokāta sniegto juridisko palīdzību saistīts strīds, Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – Padome) aicina advokātu un viņa klientu rast strīda risinājumu sarunu ceļā.

2. Ja sarunu ceļā strīdu nav iespējams atrisināt, advokāta klients ir tiesīgs vērsties Padomē ar rakstisku iesniegumu valsts valodā, norādot strīda apstākļus un lūgumu par strīda risinājuma rezultātu, kuru klients vēlas sasniegt. Padomes kontaktinformācija ir pieejama šeit.

3. Padome ir Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulces ievēlēta, koleģiāla institūcija, kuras pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Informācija par Padomes sastāvu ir pieejama šeit.

4. Padome izskata saņemto iesniegumu saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumu, Latvijas zvērinātu advokātu ētikas kodeksu, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas statūtiem, Eiropas Savienības advokātu Ētikas kodeksu un pamatprincipu hartu, Apvienoto Nāciju pamatprincipiem par advokāta lomu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas pieejami šeit.

5. Iesnieguma izskatīšanas laiks ir atkarīgs no iesniegumā norādīto apstākļu sarežģītības. Pamatā Padome izskata iesniegumu 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā attiecīgā advokāta paskaidrojumi. Ja iesnieguma izskatīšanai nepieciešams ilgāks laiks, Padome ir tiesīga to pagarināt, rakstveidā informējot iesniedzēju un attiecīgo advokātu.

6. Padome var atteikties izskatīt iesniegumu pēc būtības, ja tajā norādītie apstākļi ir maznozīmīgi vai sīkumaini.

7. Iesniegumā norādītos apstākļus izskata Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kas Padomes sēdē sniedz informāciju par iesniegumā norādīto apstākļu pārbaudes rezultātiem.

8. Ja izskatot iesniegumā norādītos apstākļus, Padome konstatē, ka attiecīgais advokāts ir pieļāvis patērētāja tiesību pārkāpumu, Padome saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem lēmumu šī pārkāpuma novēršanai. Padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Spēkā esošam lēmumam ir saistošas sekas.

9. Ja pastāv apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt Padomes locekļa neatkarību iesnieguma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā, vai šis lēmums ietekmē vai var ietekmēt Padomes locekļa pirmās vai otrās pakāpes radinieku, laulātā vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses, šis Padomes loceklis atstata sevi no šī iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas.

10. Ja šīs kārtības 9.punktā minēto atstatīšanos piemēro vairāki Padomes locekļi un Padome tā rezultātā nevar pieņemt lēmumu kvoruma trūkuma dēļ, Padome par to rakstiski paziņo iesniedzējam un attiecīgajam advokātam un norāda viņu tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski iebilst pret iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu Padomē.

11. Ja Padome saņem šīs kārtības 10.punktā minētos rakstiskos iebildumus no attiecīgā iesniedzēja vai advokāta, Padome atsakās izskatīt iesniegumu. Šādā gadījumā strīds var tikt risināts tiesā vispārējā kārtībā.

12. Ja Padome nesaņem šīs kārtības 10.punktā minētos rakstiskos iebildumus ne no attiecīgā iesniedzēja, ne no advokāta, Padome izskata iesniegumu un pieņem atbilstošu lēmumu.

13. Ja advokāta rīcībā saskatāmas disciplinārlietas pazīmes, t.i. konstatējams likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, vai arī zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpums, Padome var ierosināt disciplinārlietu, nosūtot pārbaudes materiālus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijai (turpmāk – Disciplinārlietu komisija). Disciplinārlietu komisija ir Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulces ievēlēta, koleģiāla institūcija, kuras pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Informācija par Disciplinārlietu komisijas sastāvu ir pieejama šeit.

14. Padome var nosūtīt pārbaudes materiālus izskatīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisijā (turpmāk – Ētikas komisija), neierosinot disciplinārlietu. Ētikas komisija ir Padomes izveidota, koleģiāla institūcija, kuras pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Informācija par Ētikas komisijas sastāvu ir pieejama šeit.

15. Citos gadījumos Padome var izskaidrot advokātam viņa rīcības nepareizību, neierosinot disciplinārlietu, vai norādīt uz apstākļiem, kurus Padome iesaka atrisināt advokāta un viņa klienta attiecībās. Šādai norādei ir ieteikuma raksturs.

16. Padome rakstiski informē iesniedzēju par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem un turpmāko virzību, ja ir ierosināta disciplinārlieta vai pārbaudes materiāli ir nodoti izskatīšanai Ētikas komisijai.

17. Lietas izskatīšanas termiņš Disciplinārlietu komisijā ir atkarīgs no lietas apstākļu sarežģītības. Pamatā Disciplinārlietu komisija izskata lietu 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā attiecīgā advokāta paskaidrojumi. Ja lietas izskatīšanai nepieciešams ilgāks laiks, Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pagarināt lietas izskatīšanas termiņu, rakstveidā informējot iesniedzēju un attiecīgo advokātu.

18. Disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu vai disciplinārlietas izbeigšanu.

19. Disciplinārlietu komisijas pieņemto lēmumu advokāts var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Spēkā esošam Disciplinārlietu komisijas lēmumam ir saistošas sekas.

20. Padome un Disciplinārlietu komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē iesniedzēju un attiecīgo advokātu.

Apstiprināta ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 02.02.2016. lēmumu Nr. 21

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā