Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvība darba grupās:

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei

Darba grupa ar Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādei

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa

Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei

Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa

Darba grupa, lai nodrošinātu nepilngadīgo kriminālatbildības reformas īstenošanu un Direktīvas 2016/800/ES ieviešanu

Darba grupa Direktīvas 2016/343/ES ieviešanai nacionālajos tiesību aktos

Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa

Darba grupa Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) un datu izplatīšanas sistēmas (DIS) pilnveidei

Darba grupa Advokatūras likuma grozījumu izstrādei

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Uzņēmumu reģistra konsultatīvā padome

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta konsultatīvā padome

Starpinstitucionālā darba grupa vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotas e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai  

 

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar advokātiem, nosūtot e-pastu.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 13.12.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 8.12.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā