Skip to main content

Uzraudzības un kontroles komisija izveidota 2017.gada 7.novembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 194 kā pastāvīga komisija ar apmācības, uzraugošas, kontroles, pārstāvības un lemjošas institūcijas pienākumiem un tiesībām Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģējumā. Komisija tās nolikumā un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumos noteiktās kompetences un deleģējuma ietvaros veic un nodrošina zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apmācību, uzraudzību un kontroli, tai skaitā, pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi kā uzraudzības un kontroles institūciju saskaņā ar starptautiskiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīviem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kā arī minētās kompetences ietvaros nodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās.

Komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu apstiprina Padome. Viens Komisijas loceklis pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un divi Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas Nolikumu, Nolikuma grozījumus apstiprina Padome ar savu lēmumu, kā arī ievēl Komisijas locekļus uz 3 (trim) gadiem, tai skaitā, Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietniekus. 

Uzraudzības un kontroles komisija sastāvs (apstiprināts ar 2017.gada 7.novembra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.194 (protokols nr. 15); grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2019.gada 5.februāra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.2); 2019.gada 18.jūnija lēmumu Nr.113 (protokols Nr.9), 2022.gada 12.jūlija lēmumu Nr.143 (protokols Nr.9) un 2024.gada 18.jūnija lēmumu Nr.194 (protokols Nr.8).

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Uzraudzības un kontroles komisijas sastāvs:

Zvērināts advokāts Andris Rukmanis - komisijas priekšsēdētājs
Zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš- komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zvērināts advokāts Jānis Lapsa, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs
Zvērināta advokāte Paula Kreicšteina
Zvērināta advokāte Olita Lūka
Zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis
Zvērināts advokāts Gints Puškundzis
Zvērināts advokāts Lauris Rasnačs
Zvērināts advokāts Krišjānis Bušs
Zvērināts advokāts Andris Lazdiņš
Zvērināts advokāts Liene Neimane
Zvērināts advokāts Inese Hazenfusa
Zvērināts advokāts Andis Raudiņš
Zvērināts advokāts Antra Zomerovska
Zvērināts advokāts Kārlis Zunde
Zvērināts advokāts Sandra Gorbenko
Zvērināts advokāts  Liene Cakare
Zvērināta advokāte Zane Veidemane–Bērziņa

Uzraudzības un kontroles komisijas nolikums latviešu valodā: 

Uzraudzības un kontroles komisijas nolikuma tulkojums angļu valodā:

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 15.07.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 11.07.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā