Skip to main content

NILLTPFN Starptautiskie normatīvie akti:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) - latviešu valodā pieejama ŠEIT, angļu valodā pieejama ŠEIT.
   
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018.gada 30.maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (Dokuments attiecas uz EEZ) - latviešu valodā pieejama ŠEIT, angļu valodā pieejama ŠEIT.

 

NILLTPFN Latvijas Republikas normatīvie akti:

 • NILLTPFN likums - pieejams ŠEIT.
   
 • Ministru kabineta 2023.gada 27.jūnija noteikumi Nr.333 "Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts" - pieejami ŠEIT.
   
 • Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumi Nr.550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību" - pieejami ŠEIT
   
 • ​Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr.530 "Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā" - pieejami ŠEIT
 • Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.406 "Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību" - pieejami ŠEIT.
 • Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumi Nr.392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju" - pieejami ŠEIT.
   
 • Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.138 "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā" - pieejami ŠEIT.

SL Latvijas Republikas normatīvie akti:

 • Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums - pieejams ŠEIT.
   
 • Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumi Nr.327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība" - pieejami ŠEIT.
   
 • Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumi Nr.419 "Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" - pieejami ŠEIT.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā