Skip to main content

Ētikas komisija izveidota 2007.gada 19.septembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu. Tās mērķis ir nodrošināt zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši prasībām par advokātu nevainojamas reputācijas, advokātu profesijas un Zvērinātu advokātu kolēģijas prestiža nostiprināšanu, kā arī veicināt Latvijas Republikas Advokatūras likuma, Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa, Eiropas Savienības advokātu Ētikas kodeksa prasībām un citiem starptautiski atzītiem advokātu profesionālās ētikas principiem atbilstošu advokātu darbību.

Ētikas komisijas uzdevumi:

  • dot novērtējumu advokātu rīcības atbilstībai profesionālās ētikas normām
  • izskatīt sūdzības un iesniegumus par advokātu rīcību, kas saistīta ar ētikas normu ievērošanu viņu profesionālajā un korporatīvajā darbībā
  • sniegt priekšlikumus profesionālās ētikas reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un nostiprināšanai, advokatūras un justīcijas kopējā prestiža celšanai
  • paust advokatūras viedokli profesionālās ētikas jautājumos un sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, citu juridisko profesiju koleģiālajām institūcijām
  • sniegt atzinumus, ieteikumus un priekšlikumus nepieciešamajiem risinājumiem profesionālās ētikas jautājumos

Ētikas komisijas sastāvu uz 3 gadiem apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Ētikas komisijas sastāvs (apstiprināts ar 2022.gada 12.jūlija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu nr. 142 (protokols nr.9).: 

Zvērināta advokāte Sandra Sleja - Ētikas komisijas priekšsēdētāja
Zvērināta advokāte Daiga Siliņa – Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece
Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs
Zvērināts advokāts Artūrs Spīgulis
Zvērināta advokāte Lelde Švāģere
Zvērināta advokāte Olita Kauce
Zvērināts advokāts Edgars Dupats

Ētikas komisijas nolikums:

 

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā