Skip to main content

NILLTPFNL (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk - NILLTPFN likums) zvērināti advokāti ir NILLTPFN likuma subjekti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome - advokātu uzraudzības un kontroles institūcija, savukārt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Zvērināti advokāti kā NILLTPFN likuma subjekti patstāvīgi veic NILLTPFN likumā noteikto klientu identifikāciju un izpēti, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

SL (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums)

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk - Sankciju likums vai SL) zvērinātiem advokātiem ir saistošas Sankciju likuma prasības.

Par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu atbildīgās personas - zvērināti advokāti - Sankciju likumā ir izdalīti atsevišķi un Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir noteikta kā advokātu uzraudzības un kontroles institūcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par Sankciju likuma ievērošanu un izpildi.

Zvērināti advokāti kā atbildīgās personas par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu patstāvīgi nodrošina Sankciju likumā noteikto pienākumu izpildi, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā