Skip to main content

Uzraudzības un kontroles komisija izveidota 2017.gada 7.novembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 194 kā pastāvīga komisija ar apmācības, uzraugošas, kontroles, pārstāvības un lemjošas institūcijas pienākumiem un tiesībām Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģējumā. Komisija tās nolikumā un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumos noteiktās kompetences un deleģējuma ietvaros veic un nodrošina zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apmācību, uzraudzību un kontroli, tai skaitā, pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi kā uzraudzības un kontroles institūciju saskaņā ar starptautiskiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīviem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kā arī minētās kompetences ietvaros nodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās.

Komisijas sastāvā ir 12 locekļi, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un divi Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietniekus un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Uzraudzības un kontroles komisija sastāvs (apstiprināts ar 2017.gada 7.novembra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.194; grozīts ar 2018.gada 19.jūnija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.109, 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt., 2019.gada 26.februāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.39 un 2019.gada 20.augusta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.135):

Zvērināts advokāts Andris Rukmanis – priekšsēdētājs
Zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš – vietnieks
Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs – vietnieks
Zvērināta advokāte Agrita Bule
Zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis
Zvērināta advokāte Inese Hazenfusa
Zvērināts advokāts Sergejs Hidašeli
Zvērināts advokāts Aleksandrs Locāns
Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs
Zvērināts advokāts Lauris Rasnačs
Zvērināta advokāte Antra Zomerovska
Zvērināts advokāts Gints Puškundzis

Uzraudzības un kontroles komisijas nolikums latviešu valodā:

Uzraudzības un kontroles komisijas nolikuma tulkojums angļu valodā:

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 14.06.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 09.06.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā