Skip to main content

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 41.1 pants:

Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.

Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.

Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.

 

Advokāta eksāmena komisijas sastāvs apstiprināts ar 2014.gada 10.novembra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/430 (grozīts ar 2015.gada 26.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/370, 2015.gada 28.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/375, 2017.gada 24.augusta tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/274, 2018.gada 7.februāra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/47, 2018.gada 21.marta tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/99 un 2019.gada 23.oktobra tieslietu ministra rīkojumu Nr.1-1/238):

Anda Briede – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese

Kristīne Dupate – Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras profesore

Inita Ilgaža – Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore

Erlens Kalniņš – Dr.iur., Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvis, zvērināts advokāts

Jānis Kārkliņš – Dr.iur., zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asoc.profesors

Veronika Krūmiņa – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese

Valentija Liholaja – Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore

Aivars Lošmanis – Dr.iur., Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvis, zvērināts advokāts

Inguna Radzeviča – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese

Jānis Rozenbergs – Dr.iur., Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, zvērināts advokāts
 

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 23.08.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 18.08.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā